บิน Business Class ครั้งแรก! กับเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก!!

บิน Business Class ครั้งแรก! กับเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก!!


Hello! Now I’m here at Suvarnabhumi Airport. And this video is going to be about my first time flying business class. Come on! We’ve already checked-in,
passed the immigration, and everything. I just know that the business class’s passengers
can use the Fast track, so we don’t have to wait in line with the others. Well, it’s 10:30 p.m. now. My flight will depart at around 1:00 a.m. And I have to be on the plane by 12:30 a.m. Which means I have 2 hours left to spare. So I’m going to try some of the airport services. Customers flying business class will have access to the lounge, so we don’t have to sit outside with others. I don’t know what’s in there.
I heard there’s food. And that’s why we’ll go there, guys. Let’s go! He!he! (7 second later) Guys, I think I’m at the lounge. But it looks like it’s closed, isn’t it? Let’s see. This is the lounge where we’re going to get in. This is the Star Alliance lounge which… included many of aviation companies. Asiana Airline is one of the members. Is it really open? It looks so luxurious. It’s open! It’s open, guys! Let’s get inside. Hello! I don’t know what to do. It’s so fancy. – Thank you!
– Thank you! So fancy even at the lobby. Guys, this is the lounge which… is very luxurious. Here in this lounge… Well, normally people think… that there’s just food in the lounge,
but this has so many more than that. Because we have a buffet bar, shower rooms, an Internet cafe,
and the massage chairs room. Alright. Let’s try using this computer. Oh! It works! It’s free, and the Internet is very fast. If you get bored, or have nothing to do, you can watch Youtube.
I have a channel to recommend you…. to watch when you’re bored. You need to watch this channel. This channel guys, softpomz. It’s great! In case if you have nothing to do at the airport. Can I subscribe to myself? Really? One thing I want to know
when you use a public computer is… I’ll told this story to be an example. There’s somebody log in to their account on this computer. Which is really dangerous,
not logging out your e-mail account. So, if you use the public computer, you might get neglected or in rush, but don’t forget to log out. Someone even forget to delete a copy of a passport. It’s very dangerous. Passport is like your ID card. You might get your identity stolen by anyone. Therefore, I’ll delete it for his safety. That’s it! When you use any public computer, don’t forget to log out from your account. Alright, guys, it’s almost our boarding time. I came a little bit earlier… because I’m very excited to show you guys… the plane that we’ll soon to get on. Because it’s Airbus A380! Which is the biggest passenger plane in the world! So, we are going to go to Korea. Normally, the average flight time from
Bangkok to Korea is around 6 hours. And to be able to fly on this large plane
in such a short filght like this… is pretty amazing. Big plane like Airbus A380 is usually for the long route like… New York, and Europe, something like that. So, I’m very excited to fly business class
on the Airbus A380. Now, I’ll take you to see how does the inside
of biggest plane in the world looks like. Here is how the Airbus A380 looks like. It might be a little dark ’cause we fly at night. Look at the size of it. This is a double-decker plane. You can see from the height of the head
on the front which is very tall. It’s taller than a normal size plane, right, Team? It’s big. Kinda looks like a goldfish head. What does that thing on the gold fish head call? Jelly? It looks like that. And also, what was that thing you said there’s four of them? – There’s four engines!
– Two on each wing, not four on each wing. Two on each wings? Four on each wing must be too many. I want to be on the upper deck? Do you think we will be on the upper deck? I think it’s on the upper deck. Omg! I’ll be on the upper deck! Here is my seat! Guys! We can keep the shoes over here! We also have a leg rest here. Wow! The screen is huge! It’s very big. Not too close or too far. It was placed perfectly on my eyes level. Here’s a storage box… which has such a huge space. I can fit my whole bag in it, that’s how big it is. This is what they provided for us. A headphone! What is this? Oh, there’s a pair of slippers to wear on the plane. You guys might be familiar with the USB port like this on the plane, but here is cooler because
we also have this power outlet like this, too. See? You can just plug it in like this. This is the business class menu. Since we have a night flight,
we will get the menu for breakfast. We have the Western style, and light meal. We can choose from here. Most importantly, there’s also… Umm… A wine list and other alcohol, but… I’m not going to film it ’cause I won’t drink it. Oh! What are they handing out? Thank you! There’s more, guys! Here are the ear plugs. What is this? Oh! This is good! They give us an eyes mask…for when we sleep at night. That’s really 180 degree. OMG! Guys! I can lie down on the air plane. I can really stretch my legs out. Gosh! I love it! Funny gadget #1 Team, we can call each other! I want to call you? How to do that? Can you call me? Does it really work? How can I call you? Why is mine ringing? Because I called you. Oh! Really? You called me? Let’s try again. I was scared. I thought I broke something. Funny Gadget #2 How? It’s ringing again. I don’t know how to do it. I don’t know how to do it! I just turned the light on. How to call you? Oh! Call to seat… number 21D. Now, I press “send” Hello? Hello, can you hear me? Hey! Hello? Can you here me? I can hear your voice. What? It’s a little delayed. You can call your friend that sits far from you. Hello! It’s fun! Like… Guys, I want to show you how cool this remote is. This remote is connected to that screen. Look! I’ll try pressing “movie”. See? It’s connected to the screen. Supposed I want to watch a family movie. Here! It shows the same screen, can you see? You can choose the movie
you want to watch from here. Oh! They have Up. Let’s pretend I want to see Up. Look! “Play” They have the language options.
I’ll go with English. Now, the plane is flying. So I get off the seat. They allowed us to get off the seat now,
so I came to the front. This the part where I really excited to see… which is the plane’s staircase. This is it, but while we’re flying, they
won’t let you use it ’cause of the safety reason. They will allow you to use it
only when the plane is on the ground. Over here we have a living space, guys. Here! There’s beautiful sofas on the plane. This is for the business class passengers
who fly with friend or family, and want to talk without disturbing others passengers. They can come hanging out here at the front. But still, safety first! We have to fasten the seat belts. Another interesting part of flying business class with Asiana Airline is… the restroom! You don’t need to worry about the small restroom… because this is the restroom we get to use. Ta-da! So big! Let’s get in and see it together. Look! Here is the seat!
Very spacious. See? We have to lock the door,
so the light will go on, right? Wow! It’s brighten up now. It’s very wide.
Can the camera pick up how spacious it is? How spacious? Let me put down the camera. It’s so spacious that I… I can even… do ballet dance in here. They also provide us these comb, too. This is free, you guys! Only one for each person is enough. There are also body lotion, moisturizer, and L’occitane cleansing water which has a very high quality. What else? Hey! This one is good! They have mouthwash… which comes in this plastic package like this. These are tooth brush and toothpaste. Which can save lives here. Like I said, there’s a place to sit. So, we can sit like this, right? This is where you can sit. How to poop, you may ask? It’s like doing a magic trick. Woah! It’s really functional. You can just close it down, and sit on it. Well, I don’t really understand the purpose of it.
Why did they make a seat here? For changing baby diaper? – For sitting down while you change?
– Oh! For changing clothes See? I can stretch my leg as long as I want. This is a shelf. They have the holder, hanger, and everything. It’s so spacious. This is what I love the most about
Asiana Airlines. What’s this? I don’t want to open it. It looks like it can be open. But I think we shouldn’t touch it, right? What is that? Tell me if you know what it is. What is this thing? They have magnification! It’s the mirror that can zoom in on your acne. See? Seriously, we can have a party in here. Or we can even play board games… like Ware Wolf over here. Don’t do that. I’m going to brush my teeth on the plane. Why I have to care about my look,
while i’m going to brush my teeth. Here we go. So refreshing. I’ll try this mouthwash. Let’s try. This is a lot of mouthwash. It’s heavy too. 12 ml. of mouthwash in this little package. Can’t I keep some for later? There’s still some left. What now? Let’s do it again. Normally, we shouldn’t rinse our mouths
with water after using mouthwash? But this one is too strong. Actually, we can keep this tooth brush,
and reuse it later. I’ll keep it in case if anything happens down there. Also, my own tooth brush is in the luggage. So, when I want to use it again next morning,
I don’t need to take the new one. There’s a comb too. The size is like… This comb has both fine and wide tooth. Do you know what this comb is good for? For my bang. This comb is doing a great job setting my bang. I’ll take it back home. It has a case too. I found a perfume! Should I try it? I want to try it. It smells nice, but… at first I thought perfume would all smells like flowers, right? But this smells like lemon grass,
and pandan leaves. Really! Try smelling it! Right? It smells nice. Wait! Is it really a body perfume? It’s home perfume! It’s for spraying the room. Like, to make the room smells nice. Why did I spray it on me? It’s not a body perfume! You even sprayed it on your neck. I didn’t read it through. This is bad. I was just thinking
“Oh! They’re so nice, they have a perfume for me.” That’s funny! The scent is still on my hand. Geez! Subscribe to me! Are you a maid? No, I just feel like this is a public restroom, so I have to take care of its hygiene. I splashed some water while I was washing my hands. So, I wipe it off by used paper towel. Global Warming! I just used it to dry my hands, my whole arm was soaked,
so I dried my arm, using this, so I reused it again to clean up the sink. So the others will be impressed,
when they come in. Good! All good!
Let’s go now. We should go back to our seat. Disclaimer! We didn’t just walk
in here, and film, we’ve already asked them for permission. In case if you curious why can we both be in the restroom. I’ve already asked them for permission,
and they are okay with it. And over here, when the plane’s still not departing, if you walk to the front,
you’ll see some newspapers and magazines on here. It’s so great. Let’s go back to our seat. It’s bed time. We’ll go to sleep now, and we’ll have our breakfast together
after we wake up. Bye! I’ll go now. Already morning? I still feel cozy. Good morning! The breakfast might be served soon. I’m hungry. My eyes are not fully open yet. Just start already. They even have a tablecloth. I’m excited. Why is it so fancy? Here it comes. Thank you. These are only the appetizers. They are being served first. Asiana Airlines. They have a tablecloth, and now this is a napkin. There’s a stainless steel utensil inside. No more plastic forks. We only have stainless steel utensil here. Wow! They give me this cute little jam jar. A tiny jam jar. You can keep this jar too. Here comes the bread! Wow! It looks really delicious! Whoa! The bread smells so nice. I’ll eat now. Mmm! I ordered porridge for breakfast… because I don’t like to have heavy meal in the morning. I also like the food like soup, and boil rice, that’s why I feel like porridge is the best for me. So, in the business class, they will only serve course meals. Now, I’m still having an appetizers. The main course will come after.
I ordered shrimp porridge for the main dish. Or maybe just boil rice with shrimp. Let’s see what we’ll get. Boil rice or porridge. We can have more bread! But I’m still waiting for my boil rice. I want to eat some boil rice or porridge. If they can give more bread, that would be great. Yey! Breakfast is served! Guys, here is shrimp porridge on the plane! It’s my first time eating porridge on the plane. Usually, when I travel, the food will be dry. Which made me feel like… I’d crave for food like soup and boil rice. OMG! It looks good. I’ll try now. My shrimp! Ta-da! One, two, three! Asiana Airlines. We’re now in Korea. I was looking forward to use this stairs. This is the plane we used. Guys, if you stand here and look up there, it looks like we’re on the cruise ship. I’ll show you. One, two, three! So fancy! Looks great, right? Finally, we used all the features of the plane. Thank you! The cabin crews are so nice. I’m really impressed with this airline. This is such a worthy 5-hours experience on Airbus A380. If you like this video, don’t forget to click like and share it for me. The next video, I’ll still be here in Korea. I guarantee you I’ll share some useful tips and tricks… to use in Incheon Airport for those who
might be unfamiliar with this place. If you’re a fan of Korean, don’t miss our next video. See ya! Bye! Team. Did you find something interesting? Someone downloaded Blizzard in this computer. And look at this! It is not focusing. Look! See? Someone downloaded Overwatch. This is such a treat for Team. Team who loves playing Overwatch. Are you really going to play?
We have 1 hours left, right? – Team!
– Hmm? The point of traveling is to travel, not to find a new place to play Overwatch. Are you really going to play Overwatch in the airport? How come you’re so fast? Look! Look at his happy face! Team looks really happy. Thanks to this lounge for letting him playing this
while waiting for the flight. Guys, I’m not sure if this is a good example or not, but we’re not the one downloading this game. Someone already download this before we came. I think they were waiting for the flight like us. They probably got bored,
so they downloaded the game to play. Ouch!

You May Also Like

About the Author: Oren Garnes

100 Comments

 1. สวยมากดเครื่องบิน#สวยสะพรึ่ง(ไม่ได้โกหก)😇😇

 2. โครงหน้าสวย ตาสวย จมูกสวย ปากสวย ฟันสวย หุ่นดี เพอร์เฟคมากๆ

 3. เราจะมีโอกาสได้นั่งเเบบนี้มั้ยน๊า…อิจจุง

 4. เป็นผู้หญิงร่าเริงยังงี้ตลอดเวลาป่ะครับ น่ารักมากอยู่ด้วยคงมีความสุขน่าดู

 5. พี่เพิ่งเคยเห็นแอร์บัส a380 เหรอ

 6. พี่ซอฟค่ะพี่ซอฟเคยไปสวิสไหมคะพี่สาวหนูถูกที่สวิสค่ะ

 7. เสียดายผมไปเกาหลีแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วดูคริปพี่ไม่ทัน

 8. ลำนี้ไม่ได้มา BKK บ่อยๆด้วยครับ ชอบมาตอนดึกๆประจำเลย

 9. ทั้งชีวิตได้นั่งเครื่องบินครั้งเดียว​ เเละเป็นตอนเด็กที่ยังเอ๋อๆอยู่​ เลยวิ่งเล่นบนเครื่องบิน​ ///ตบหน้าตัวเองหนักมาก

 10. ทำยังไงให้หน้าไม่โทรมง่ะ ปกติคนแต่งหน้านอนตื่นเช้ามาหน้าจะหมองๆโทรมๆดูเหมือนคนไม่ได้นอนงะ แต่ทำไมนี้ยังสดชื่นอยู่เลย อิจจจจ

 11. พี่ซอบปอมเดินผ่านหนูอ่ะหนูไม่กล่าไปทักพี่แต่ดีใจที่ได้ค่ะรัก❤️

 12. เคยนั่งเเต่พรีเมี่ยม อยากนั่งบิสนิดคราส

 13. เวลาผมนั่งพวกคลาสอะไรสูงๆหรือแพงๆ ไอของที่เขาแจกให้อะอย่าหวังว่าได้คืน เพราะของฟรี555+

 14. ดูคลิปซอฟ ตอนเครียดนี่ หายเลย

 15. พี่มีคนรอเข้าห้องน้ำต่อจากพี่อะ 55555. รีวิวห้องน้ำ

 16. เลาจ์ของ EVE air น่าเข้าไปใช้มาก ครั้งหน้าต้องไปจัดค่ะ เลาจ์ฝั่งของเกาหลีหรูกว่านี้อีกค่ะ A380 มีบริการเฉพาะช่วงนี้ถึงเดือนไหนไม่แน่ใจ เหมือนกับเป็นตารางของเค้า มีบ้างวันด้วย ที่นั่งชั้นปกติก็กว้างอยู่นะคะ มีทั้งชั้นล่างและบน ชอบชั้นบนมากจะเป็นที่นั่งแบบ 2-3-2

 17. ชอบมากแต่ที่ใช้ห้องน้ำรวม แล้วพอใช้เสร็จ เลอะทำความสะอาด​ตรงนั้น คือ มารยาทที่ดีและควรมีค่ะไม่ใช้ต้องรอแม่บ้านมาทำ

 18. สายการบินนี้ดีจริง ไปเกาหลีทุกครั้งใช้บริการทุกครั้ง แอร์น่ารักมว๊ากๆๆๆๆๆ

 19. เพิ่งดูคริปพี่คริปแรกดูจบหนูติดตามเลย😁😍

 20. จังหว่ะล้มตัวลงนอน พี่หน้าเหมือนเก๋ไก๋ มากกกกกกกกกก

 21. ที่ในห้องน้ำที่ไม่กล้ากดคือช่องหน้ากากออกซิเจนครับ

 22. อยากใจกล้าแบบพี่บ้าง เรากลัวเครื่องมาก ไปกลับไทย เมกา หูย หรือ บินแค่ในเมกาก็กลัว

 23. พี่ซอฟ ดูกี่ปีก็ยังสนุกเหมือนเดิม แต่มันดีขึ้นเรื่อยอ่ะ ทำคอนเทนท์เกี่ยวกับริวิวเครื่องบินอีกนะครับ

 24. พึ่งดูคลิปแรก ดูยังไม่จบกดซับตะไคร้และกระดิ่งแมวให้เลย 55555555+ ชอบการพูดอธิบายระเอียด เร็ว กระชับ ฮา และที่สำคัญตั๊ลล๊ากกกก

 25. ด้านบนคือถุงออกซิเจนบนเครื่องบินใช้เมื่อยามฉุกเฉินเมื่อไม่มีออกซิเจน

 26. ประเทศไทยหรอคะหรือประเทศอื่นคะหมายถึงเครื่องบินนะคะ

 27. 3:19 มีอิตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังพี่ซอฟดูเหมือนมันอยากออกกล้องนะ

 28. ที่พี่ชอฟไม่กล้าเปิดคือที่เก็บของค่ะเตยเคยขั้นเเล้ว

 29. มันคือที่เปิดออกไปกลางอากาศค่ะ พี่ซอฟอยากลองออกไปหรอค่ะ😂😂

 30. 15:09มุมหน้าตอนนอนคือน่ารักม๊ากกกก เหมือคนละคนกับมุมนั่ง555

 31. พอมีคนไม่ล็อกเอ้าออกเฟสบุค หนูก้จะพิมไปว่า อย่าลืมออกจากระบบนาจาา555

 32. พี่ซอปหน้าจะมาเป็นแอร์ฮอดเตด

 33. พี่ซอฟกับพี่ทีมเป็นแฟนกันรึเปล่าค่ะตอบด้วยค่ะไม่งันหนูจะถล่มช่องพี่

 34. พี่ซอฟสวยขึ้นนะค่ะ (Loveพี่ซอฟนะค่ะ)

 35. พี่ซอปค่ะนี้ที่ทำงานพ่อหนู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *