जय अम्बे गौरी आरती | Jai Ambe Gauri With Lyrics | Durga Aarti | माँ दुर्गा की आरती

जय अम्बे गौरी आरती | Jai Ambe Gauri With Lyrics | Durga Aarti | माँ दुर्गा की आरती


Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Tumako Nishadin Dhyavat Hari Bramha Shivari Maiya Jai Ambe Gauri Mang Sindur Virajat, Maiya Tiko Mrigamad Ko Ujjval Se Dou Naina Chandravadan Niko Maiya Jai Ambe Gauri Kanak Saman Kalevar, Maiya Raktambar Raje Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje Maiya Jai Ambe Gauri Kehari Vahan Rajat, Maiya Khadag Khappar Dhari Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari Maiya Jai Ambe Gauri Kaanan Kundal Shobhit, Maiya Nasagre Moti Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shumbh-Nishumbh Bidare, Maiya Mahishasur Ghati Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati Maiya Jai Ambe Gauri Chand-Mund Sanhare, Maiya Shonit Bij Hare Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare Maiya Jai Ambe Gauri Bramhani, Rudrani, Maiya Tum Kamala Rani Agam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patarani Maiya Jai Ambe Gauri Chausath Yogini Mangal Gavat, Maiya Nritya Karat Bhairu Bajat Tal Mridanga, Aru Baajat Damaru Maiya Jai Ambe Gauri Tum Hi Jag Ki Mata, Maiya Tum Hi Ho Bharata Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta Maiya Jai Ambe Gauri Bhuja Char Ati Shobhi, Maiya Varamudra Dhari Manvanchhit Fal Pavat, Sevat Nar Nari Maiya Jai Ambe Gauri Kanchan Thal Virajat, Maiya Agar Kapur Bati Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shri Ambeji Ki Arati, Maiya Jo Koi Nar Gav Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave Maiya Jai Ambe Gauri Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Tumako Nishadin Dhyavat, Hari Bramha Shivari Maiya Jai Ambe Gauri Mang Sindur Virajat, Maiya Tiko Mrigamad Ko Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko Maiya Jai Ambe Gauri Kanak Saman Kalevar, Maiya Raktambar Raje Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje Maiya Jai Ambe Gauri Kehari Vahan Rajat, Maiya Khadag Khappar Dhari Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari Maiya Jai Ambe Gauri Kaanan Kundal Shobhit, Maiya Nasagre Moti Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shumbh-Nishumbh Bidare, Maiya Mahishasur Ghati Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati Maiya Jai Ambe Gauri Chand-Mund Sanhare, Maiya Shonit Bij Hare Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare Maiya Jai Ambe Gauri Bramhani, Rudrani, Maiya Tum Kamala Rani Agam Nigam Bakhani,Tum Shiv Patarani Maiya Jai Ambe Gauri Chausath Yogini Mangal Gavat, Maiya Nritya Karat Bhairu Bajat Tal Mridanga,Aru Baajat Damaru Maiya Jai Ambe Gauri Tum Hi Jag Ki Mata, Maiya Tum Hi Ho Bharata Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta Maiya Jai Ambe Gauri Bhuja Char Ati Shobhi, Maiya Varamudra Dhari Manvanchhit Fal Pavat, Sevat Nar Nari Maiya Jai Ambe Gauri Kanchan Thal Virajat, Maiya Agar Kapur Bati Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shri Ambeji Ki Arati, Maiya Jo Koi Nar Gave Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave Maiya Jai Ambe Gauri Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Tumako Nishadin Dhyavat, Hari Bramha Shivari Maiya Jai Ambe Gauri Mang Sindur Virajat, Maiya Tiko Mrigamad Ko Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko Maiya Jai Ambe Gauri Kanak Saman Kalevar, Maiya Raktambar Raje Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje Maiya Jai Ambe Gauri Kehari Vahan Rajat, Maiya Khadag Khappar Dhari Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari Maiya Jai Ambe Gauri Kaanan Kundal Shobhit, Maiya Nasagre Moti Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti. Maiya Jai Ambe Gauri Shumbh-Nishumbh Bidare, Maiya Mahishasur Ghati Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati Maiya Jai Ambe Gauri Chand-Mund Sanhare, Maiya Shonit Bij Hare Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare Maiya Jai Ambe Gauri Bramhani, Rudrani, Maiya Tum Kamala Rani Agam Nigam Bakhani, Tum Shiv Patarani Maiya Jai Ambe Gauri Chausath Yogini Mangal Gavat, Maiya Nritya Karat Bhairu Bajat Tal Mridanga, Aru Baajat Damaru Maiya Jai Ambe Gauri Tum Hi Jag Ki Mata, Maiya Tum Hi Ho Bharata Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta Maiya Jai Ambe Gauri Bhuja Char Ati Shobhi, Maiya Varamudra Dhari Manvanchhit Fal Pavat,Sevat Nar Nari Maiya Jai Ambe Gauri Kanchan Thal Virajat, Maiya Agar Kapur Bati Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shri Ambeji Ki Arati, Maiya Jo Koi Nar Gave Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave Maiya Jai Ambe Gauri Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Tumako Nishadin Dhyavat, Hari Bramha Shivari Maiya Jai Ambe Gauri Mang Sindur Virajat, Maiya Tiko Mrigamad Ko Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko Maiya Jai Ambe Gauri Kanak Saman Kalevar, Maiya Raktambar Raje Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje Maiya Jai Ambe Gauri Kehari Vahan Rajat, Maiya Khadag Khappar Dhari Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari Maiya Jai Ambe Gauri Kaanan Kundal Shobhit, Maiya Nasagre Moti Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shumbh-Nishumbh Bidare, Maiya Mahishasur Ghati Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati Maiya Jai Ambe Gauri Chand-Mund Sanhare, Maiya Shonit Bij Hare Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare Maiya Jai Ambe Gauri Bramhani, Rudrani, Maiya Tum Kamala Rani Agam Nigam Bakhani,Tum Shiv Patarani Maiya Jai Ambe Gauri Chausath Yogini Mangal Gavat, Maiya Nritya Karat Bhairu Bajat Tal Mridanga,Aru Baajat Damaru Maiya Jai Ambe Gauri Tum Hi Jag Ki Mata, Maiya Tum Hi Ho Bharata Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta Maiya Jai Ambe Gauri Bhuja Char Ati Shobhi, Maiya Varamudra Dhari Manvanchhit Fal Pavat,Sevat Nar Nari Maiya Jai Ambe Gauri Kanchan Thal Virajat, Maiya Agar Kapur Bati Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shri Ambeji Ki Arati, Maiya Jo Koi Nar Gave Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave Maiya Jai Ambe Gauri Jai Ambe Gauri, Maiya Jai Shyama Gauri Tumako Nishadin Dhyavat, Hari Bramha Shivari Maiya Jai Ambe Gauri Mang Sindur Virajat, Maiya Tiko Mrigamad Ko Ujjval Se Dou Naina, Chandravadan Niko Maiya Jai Ambe Gauri Kanak Saman Kalevar, Maiya Raktambar Raje Raktpushp Gal Mala, Kanthan Par Saje Maiya Jai Ambe Gauri Kehari Vahan Rajat, Maiya Khadag Khappar Dhari Sur-Nar-Munijan Sevat, Tinake Dukhahari Maiya Jai Ambe Gauri Kaanan Kundal Shobhit, Maiya Nasagre Moti Kotik Chandr Divakar, Rajat Sam Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shumbh-Nishumbh Bidare, Maiya Mahishasur Ghati Dhumr Vilochan Naina, Nishadin Madamati Maiya Jai Ambe Gauri Chand-Mund Sanhare, Maiya Shonit Bij Hare Madhu-Kaitabh Dou Mare, Sur Bhayahin Kare Maiya Jai Ambe Gauri Bramhani, Rudrani, Maiya Tum Kamala Rani Agam Nigam Bakhani,Tum Shiv Patarani Maiya Jai Ambe Gauri Chausath Yogini Mangal Gavat, Maiya Nritya Karat Bhairu Bajat Tal Mridanga,Aru Baajat Damaru Maiya Jai Ambe Gauri Tum Hi Jag Ki Mata, Maiya Tum Hi Ho Bharata Bhaktan Ki Dukh Harta, Sukh Sampati Karta Maiya Jai Ambe Gauri Bhuja Char Ati Shobhi, Maiya Varamudra Dhari Manvanchhit Fal Pavat,Sevat Nar Nari Maiya Jai Ambe Gauri Kanchan Thal Virajat, Maiya Agar Kapur Bati Shrimalaketu Mein Rajat, Koti Ratan Jyoti Maiya Jai Ambe Gauri Shri Ambeji Ki Arati, Maiya Jo Koi Nar Gave Kahat Shivanand Svami, Sukh-Sampatti Pave Maiya Jai Ambe Gauri

You May Also Like

About the Author: Oren Garnes

3 Comments

  1. Hello Maa Devi Songs Viewers!

    Turn on the YouTube subtitles/CC/Captions for a more pleasurable viewing experience.Please enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *